Základní formy společenských akcí

Pracovní snídaně
jsou časté zejména ve Spojených státech, ale v poslední době si nacházejí oblibu i u nás. Slouží k pracovnímu jednání v hotelu, na pracovišti, nebo v bytě hostitele. Ze snídaně se odchází přímo na jednání nebo na pracoviště.

Pracovní oběd
V obchodním, podnikatelském světě, je neformální pracovní oběd častým jevem. Vyskytuje se jako součást obchodního jednání, ale častěji samostatně. Pracovní oběd má daný jistý nepsaný rituál. Pravidlem je, že kdo zve, ten i platí, navrhuje místo, kde se má oběd uskutečnit. Zároveň s tím přebírá i jistou odpovědnost za úroveň poskytovaných služeb, jídla i nápojů a na místě navrhne zasedací pořádek účastníků. Hlavním cílem a účelem pracovního oběda je zjistit názory druhé strany na otázky, o kterých se při běžném jednání nemluví.
Většinou jde o to vytvořit si respektive upevnit osobní vztahy, vedoucí ke vzájemné důvěře a porozumění (jakkoli se to může zdát formální), vytvářet pevnější partnerství a zároveň i podmínky pro vzájemné protislužby. Znamená to, že během pracovního oběda se nemusí mluvit o podrobnostech a konkrétnosti dotýkajících se jednotlivostí nebo dílčích otázek. Ve hře je spíše zásadnější výměna názorů, nebo zkoumání stanovisek zúčastněných stran k otázkám vzájemných vztahů.

Buffet lunch (bufetový oběd)
Nahrazuje pracovní oběd. Uskutečňuje se v budově, kde je i vyjednávání. Oproti pracovnímu obědu ve veřejném zařízení, má několik předností: šetří čas, prostředky, zvláště za nápoje. Je bezprostředně spojen s pracovním programem, protože je méně formální. Je určen výhradně jen pro účastníky jednání. Obsluha je částečně samoobslužná. To znamená, že obsluhující personál je u připraveného jídla a účastník si nechá položit na talíř jen to jídlo, které chce. Není zasedací pořádek, takže každý si může sednout k většímu počtu menších stolů - podle možnost
i s osobou, s níž má zájem během jídla mluvit. K jídlu se podávají nealkoholické nápoje, pivo, případně lehké víno, aperitiv se podává jen výjimečně, digestiv nikdy.

Oficiální oběd či večeře
Na rozdíl od ryze pracovního nebo bufetového oběda je oficiální oběd a zvláště večeře, slavnostní příležitostí. Rozdíl mezi obědem a večeří je pouze v tom, že oběd je méně formální. Na oficiální oběd (večeři) se zve vždy
pozvánkou, na níž je uveden začátek. Ten je nutné dodržet. Oběd se organizuje v pracovní době, proto je jeho průběh časově omezený. Pokud hostitel pořádá večeři, ta je méně časově ohraničená. Koná se vždy v restauraci. Výběr jídla a nápojů je úkolem hostitele. Pokud oběd probíhá v budově organizace nebo instituce, podává se obvykle jednotné jídlo. V pití je možnost výběru nealkoholických, případně alkoholických nápojů. V restauraci vybírá jídlo i nápoje hostitel, obvykle se souhlasem hlavního hosta. Vyrovnávání účtů včetně předchozí objednávky a případné reklamace, je vhodné učinit bez přítomnosti hostů. Během oficiálních obědů a večeří se přednášejí přípitky nebo projevy ve stoje, a to po hlavním jídle. První přípitek pronese hostitel druhý hlavní čestný host. Během nich ostatní sedí, nejedí ani nepijí.

Recepce
Rozeznáváme několik druhů. Obecně jsou recepce společenské akce, konané ve večerních hodinách, a to na základě pozvánek. Rozdíly jsou především v tom, při jaké příležitosti se organizují. Z toho následně plyne i okruh pozvaných a oblečení. Hosté přicházejí po, a nikoli před stanoveným začátkem, příchod by však neměl být pozdější než půl hodiny po hodině uvedené na pozvánce. Recepce trvá maximálně dvě hodiny, účastníci se na ní zdrží podle okolností 30 až 90 minut. Recepce se uskutečňuje vestoje. Jídlo je studené, buď na stolech, nebo jej na podnosech roznáší obsluhující personál. Nápoje se podávají u stolu, případně se roznášejí (pouze víno a šampaňské).

Raut je obdobou recepce, kterou pořádá soukromá instituce. Výraz banket je zastaralý a nepoužívá se.

Koktejl (Cocktail)
Může mít dvě podoby, přičemž obě jsou ve stoje. První je ve formě "drink", což je krátké společenské setkání během delšího jednání. Například před obědem, po dopoledním jednání, pouze pro účastníky dvoustranného jednání, či menších konferencí. Hostitelem je vedoucí pracovník domácího partnera, nebo předseda konference. Koktejl se uskutečňuje v místě jednání. Podávají se pouze nápoje typu aperitiv, případně víno. Je to výhodná příležitost pro neformální výměnu názorů. Druhou je společenská akce organizována se začátkem kolem 18. hodiny. Trvá maximálně dvě hodiny. Hosté přicházejí v stanovený čas a odcházejí před stanovenou hodinou. Vedle nápojů nejrůznějších druhů, se roznáší i studené jídlo, ale jen v menším množství.

(Coupe de champagne) jsou společenské akce konané pro větší počet osob většinou před obědem. Trvá asi hodinu. Uskutečňuje se při příležitosti státního svátku, při podpisu smluvních dokumentů, otevření výstavy a pod. Manželky se této akce neúčastní. Podává se šampaňské víno, nealkoholické nápoje, ze silnějších nápojů sherry, nikdy však pivo nebo nápoje jako whisky. K dispozici jsou zákusky.